Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Ústav vychází z tradice zakládajících ústavů Vysoké školy zemědělské v Brně (1919) a to Ústavu hospodářské úpravy lesa (1920, samostatně od r. 1951) a Geodetického ústavu (1921). Současný ústav rozvíjí oblast precizního lesnictví, která syntetizuje prvky hospodářské úpravy lesů (HÚL) s vazbou na technologie aplikované geoinformatiky v řadě lesnických činností, kde hrají významnou roli moderní geoinformační technologie (GIT).

Precizní lesnictví v rámci HÚL na platformě GIT je přístupem s řadou multioborových přesahů rozvíjejících: 

 • klasické a bezkontaktní metody zjišťování
 • stavu lesa,
 • matematicko-statistické zpracování biometrických dat,
 • nauku o růstu a produkci lesa,
 • diferencovaný adaptabilní management lesa.

Základním cílem je zdokonalení koordinace a řízení procesů v různých časoprostorových měřítcích lesnického managementu.

V péči ústavu jsou dvě posluchárny, specializovaná počítačová učebna geoinformatiky o 20 místech, specializovaná geodetická učebna o 40 místech, laboratoř pro práci s analogovými a digitálními prostorovými daty pro diplomanty a Ph.D. studenty, biometrická laboratoř umožňující získávání informací z obrazových vstupů různého typu a 2 odborné knihovny. 

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na analýzu krajiny a lesních porostů z hlediska přírodních a člověkem ovlivněných rizik a následný management krajiny a lesních porostů. Ústav dlouhodobě spolupracuje při řešení výzkumných úkolů jak s ostatními ústavy fakulty a univerzity, tak s externími institucemi (např. VÚKOZ, ÚHÚL, CzechGlobe).

Geoinženýrství a územně plánovací dokumentace:

 • geodetické činnosti ve vazbě na plánovací dokumentaci pozemkových úprav v různých formách a cílech,
 • využití velmi přesných digitálních modelů terénu pro analýzu a plánování,
 • aplikace GIS pro mapování územní vhodnosti a podporu prostorového rozhodování.
Klasické a bezkontaktní metody zjišťování stavu lesa a vegetace v krajině:
 • zjišťování dendrometrických veličin a optimalizace metod ve vztahu k tvaru a charakteru lesa,
 • aplikace metod škálovatelného monitoringu (čipování, senzorové sítě),
 • využití leteckého laserového skenování a bezpilotního snímkování (UAV),
 • aplikace metod objektové klasifikace a segmentace obrazu (OBIA) – umělé neuronové sítě (ANN), vegetační indexy.

Zpracování biometrických dat, naturální a hodnotová produkce lesa:

 • modelování růstu a vývoje lesa a jeho využití pro prognózování,
 • využití růstových simulátorů pro hodnocení a posouzení strategie hospodaření,
 • aplikace ekofyziologických zásad při stanovení výše, stability a zajištění produkce porostní směsi,
 • kalkulace hodnotové produkce se zohledněním společensko-ekonomických podmínek.

Diferencovaný (variantní) adaptabilní management lesa:

 • využití participativních rozhodovacích systémů v lesnickém plánování,
 • vývoj obecných a speciálních trvale udržitelných hospodářských strategií s využitím multiagentních metod modelování a simulace,
 • koordinace a řízení procesů v různých časoprostorových měřítcích (Real-time Forest Intelligence),
 • měřítkově závislé modelování, topografické modelování a podpora mapování při variantních metodikách HÚL.

Mezi stěžejní předměty patří tradiční Hospodářská úprava lesa (HÚL), Dendrometrie a Statistika, Nauka o růstu lesa, Geodézie a pozemková evidence, Geoinformační systémy (GIS), Dálkový průzkum Země (DPZ), Analýza a podpora rozhodování v GIS, Digitální modelování terénu a jeho aplikace, Tématická kartografie a další. Praktická cvičení jsou vedena ve specializovaných učebnách i v terénu. Ústav má akreditovány dva doktorské studijní programy: Aplikovaná geoinformatika a Hospodářská úprava lesa.