Kartografie

Z ústavu hospodářské úpravy lesa a aplikované geoinformatiky

Všechny přednášky v powerpointu[rar 55MB]

 


Okruhy otázek ke zkoušce z kartografie


 

Kartografie - úvod a rozdělení
Historický vývoj
Matematická kartografie
Kartografická zobrazení a jejich dělení

Mapa, plán a mapové dílo
Rozdělení a obsah map
Generalizace map
Základní účelové mapy
SMO-5, SM-5

Projekt kartografického díla
Redakční a sestavitelské práce
Reprodukce map
Automatizace v kartografii

Souřadnicové soustavy na území naší republiky
Charakteristika jednotlivých souřadnicových soustav
Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek

 

Terénní reliéf
Topografická plocha, její hlavní čáry a řezy
Morfologie terénních tvarů
Znázorňování terénu na plánech a mapách

Soustavy měr
Polohopisná měření
Jednoduché pomůcky k zaměřování
Metody zaměřování pozemků 

Státní topografická mapová díla
Millerova mapování
Vojenská topografická mapování a mapy
Základní mapa středního měřítka

Planimetrie - měření a určování ploch
Metody a pomůcky k měření ploch
Srážka mapového listu
Dělení ploch (pozemků)
Výpočet objemů

Měření horizontálních a vertikálních úhlů
Přístroje na měření úhlů, jejich dělení a konstrukce
Horizontace a centrace přístroje
Přesnost a chyby v měření úhlů

Historický vývoj mapování na našem území do roku 1927
Rustikální katastr
Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr

Historický vývoj mapování na našem území od roku 1927 do roku 1993
Pozemkový katastr
Jednotná evidence půdy
Technicko-hospodářské mapování
Evidence nemovitostí
Základní mapa velkého měřítka

Katastr nemovitostí - obsah, předmět a operát KN
Zápisy vlastnických práv
Pozemková kniha
Geometrický plán