Semináře uživatelů IDRISI v ČR a SR

Seznam seminářů:

11. Seminář uživatelů IDRISI v ČR a SR 2010


Letošní seminář se uskutečnil 26. března na Technické univerzitě ve Zvolenu a byl obohacen o příspěvky týkající se prostředí ESRI ArcGIS a výuky geoinformatiky. Rektor, profesor Ján Tuček, přivítal účastníky setkání a popřál všem příjemný den v prostorách univerzity. Doktorka Andrea Majlingová (TU Zvolen) dále zmínila organizační detaily setkání a udělila slovo prvnímu přednášejícímu, kterým byl doktor Šinka. Karol Šinka (SPU Nitra) zhodnotil možnosti výpočtu topografického faktoru revidované erozní rovnice ztráty půdy v prostředí jednotlivých verzí Idrisi a ArcGIS. V diskusi k příspěvku zazněla řada zajímavých podnětů a bylo konstatováno, že faktor délky svahu v rovnici je již opouštěn a není v prostředí GIS příliš využíván.


Dále vystoupili kolegové z Technické univerzity v Košicích. Konkrétně docent Peter Blišťan s příspěvkem „Analýza a modelování geologických objektů nástroji ArcGIS“, poté Ing. Ľudmila Kožiaková informovala o modelování kvantitativních parametrů ložiska hnědého uhlí Nováky a závěrem Ing. Boris Kirov přednesl příspěvek na téma „Modelování faktorů ovlivňujících vznik povodní v ArcGIS“. První dva přednášející zmínili zásadní aspekt přípravy a zpracování dat, představili databázi údajů o vrtech a použité geostatistické metody. Výstupem byly modely ložisek a vizualizace zaměřené na podklady pro praxi oboru. Zajímavým výsledkem byl rovněž třetí příspěvek, který byl zpracován pro zahraniční data a prezentoval výsledky pro město Dublin.

Juraj Lieskovský z Ústavu krajinnej ekológie Slovenské akadémie vied zmínil zkušenosti s použitím modelu WaTEM/SEDEM při hodnocení erozních procesů v podmínkách Slovenska. Konstatoval, že vstupní data jsou již dobře dostupná, ale je zapotřebí kalibrovat koeficienty. Jedná se tedy spíše o výzkumnou aplikaci s výsledky směřovanými do zemědělství.

Odpolední část zahájili kolegové z Mendelovy univerzity v Brně. Doktor Martin Klimánek vystoupil s příspěvkem „Krajinné metriky v GIS Idrisi“, kde zhodnotil možnosti poslední verze Idrisi Taiga a konstatoval, že pro řadu výpočtů v rastrovém modelu je Idrisi velmi efektivním nástrojem. Jeho kolega, doktor Tomáš Mikita, prezentoval výpočet topografické exponovanosti a praktickou aplikaci v ESRI ArcGIS. Třetím přednášejícím z MENDELU byla doktorka Lucie Misáková, která přítomné seznámila s rozhodovacími stromy (CTA) v Idrisi. Všechny tři příspěvky byly prostorově zaměřeny na oblast jihomoravského luhu, konkrétně na území Biosférické rezervace Dolní Morava, kde probíhá rozsáhlý výzkum fakulty při řešení výzkumného záměru (2005-2011).

Maroš Sedliak (TU Zvolen) prezentoval produkty a novinky společnosti Clark Labs ve všech aspektech jejich činnosti, od vývoje samotného systému Idrisi, přes extenze do ArcGIS až po informace na sociální síti Facebook. Doktorka Andrea Majlingová (TU Zvolen) představila knihu „Remote Sensing with IDRISI Taiga A Beginner’s Guide”, která je velmi zajímavým materiálem pro praktické studium dálkového průzkumu Země s využitím GIS Idrisi.

Docent Petr Rapant (VŠB-TU Ostrava) seznámil účastníky semináře s výukou geoinformatiky na VŠB-TU Ostrava. Shrnul již 16 let existující obor a diskutoval jeho další vývoj, který směřuje k vyšší interoperabilitě, síťovým a mobilním řešením, rozvíjí infrastrukturu geodat a webové aplikace (geoweb). Námětem diskuse k příspěvku se staly tzv. měkké dovednosti studentů, které nutně doplňují jejich odborné zaměření. Obdobnému tématu se věnoval doktor Milan Koreň (TU Zvolen) a představil výuku GIS na TU ve Zvolenu. Obor zde existuje od roku 1992 a v rámci rychle se rozvíjejících geoinformačních technologií jej čeká mnoho změn.

Poslední příspěvek přednesl doktor Igor Gallay (TU Zvolen), který prezentoval stanovení a interpretace vybraných morfometrických vlastností reliéfu pro potřeby krajinně-ekologického plánování. Seznámil přítomné s řadou zajímavých výsledků z experimentálního území v BR Poľana. V následné diskusi se účastníci vyjádřili zejména k problematice rozdělení zkoumaných veličin na diskrétní a spojité intervaly, což zásadním způsobem ovlivňuje výsledky v prostředí GIS.

Setkání uzavřel profesor Tuček, který poděkoval všem účastníkům a zejména přednášejícím. Kolegové z TU Zvolen rovněž slíbili vydat ze setkání sborník, který podrobně přiblíží přednesená témata. Doktor Klimánek pozval všechny zájemce na příští ročník, který bude tradičně pořádat Ústav geoinformačních technologií Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.


10. Seminář uživatelů IDRISI v ČR a SR 2009

Seminář se uskutečnil v pátek 3.4.2009 na LDF MZLU v Brně.

ZDE si můžete stáhnout sborník příspěvků [PDF 6,2MB].

Jubilejní desátý seminář uživatelů Idrisi byl zahájen Dr. Martinem Klimánkem, který všechny přítomné přivítal a dále si slovo ponechal pro přednesení prvního příspěvku. Představil tak nejvýraznější novinky v poslední verzi Idrisi 16 Taiga. Kromě nástrojů ETM a segmentaci se zmínil o nových funkcích Land Change Modeleru, klasifikačních algoritmech, importech a knihovnách. Dr. Andrea Mailingová poté představila detailněji vertikální nástroj ETM: Earth Trends Modeler pro analýzy obrazů časových sérií. Modul je velmi rozsáhlý a obsahuje prostředky např. pro analýzu dlouhotrvajících trendů a trendů sezónnosti (fenologie), testování na výskyt cyklů v časových sériích, zkoumání profilů v čase, atp. V dalším příspěvku se Ing. Lucie Misáková věnovala modulům pro segmentaci a objektovou klasifikaci obrazu. Nová verze Idrisi disponuje modulem pro vícepásmovou segmentaci obrazu, jejíž výsledky jsou pak klasifikovány pomocí pravidla majority. Tato klasifikace podává lepší výsledky než tradiční tzv. po pixelech, avšak Idrisi nevytváří topologii objektů, nelze tedy pracovat s okolím a sousedskými vztahy. V posledním příspěvku o novinkách Ing. Aleš Tippner popsal postup převodu rastrových dat pomocí nově implementované veřejné knihovny GDAL. Upozornil též na úskalí, které při tomto procesu uživatel musí řešit.

Na závěr dopoledního upraveného programu vystoupil Ing. Robert Smreček, který mluvil o využití Idrisi modulů pro zpracování hyperspektrálních dat. Používal moduly jak pro oba typy klasifikace (řízenou a neřízenou) a vytvářel též hyperspektrální signatury. 
Po obědě byl zahájen blok přednášek „Geoinformatika ve výuce“, který otevřel prof. Ján Tuček. Posluchače provedl historií výuky geoinformatiky na TU vo Zvolene, od prvních studentů akademického roku 1993/1994 až po současnost a tedy nový dvouletý magisterský obor Geoinformačné a mapovacie techniky v lesnictve, který je akreditován ve studijních plánech lesnictví. Dr. Pavel Sedlák prezentoval Univerzitu Pardubice jako nového člena komunity Idrisi, i když tamní výuka GIS probíhá hlavně na produktech ESRI. Dr. Sedlák pak představil (převážně ekonomické) obory, pro které zajišťují výuku GIS a e-learningovou podporu v prostředí LMS Moodle, která využívá systém Idrisi. Další příspěvek byl věnován využití GIS a DPZ technologií pro precizní zemědělství. Ing. Vojtěch Lukas seznámil posluchače se sylabem a metodami předmětu vyučovaného na AF MZLU v Brně od r. 2005. Výuku GIS a DPZ na Univerzitě Palackého v Olomouci prezentoval Dr. Vilém Pechanec. Katedra nyní disponuje nově vybavenými učebnami z grantových prostředků, kde je vyučována řada předmětů, specializovaných podle daného studijního programu. V rámci prezentace pro veřejnost se katedra podílí na výuce posluchačů univerzity třetího věku a také na výuce zábavnou formou pro děti prvního stupně ZŠ. Blok „Geoinformatika ve výuce“ byl zakončn Dr. Klimánkem, který účastníky seznámil s historií ústavu Geoinformačních technologií a s vývojem vyučovaných předmětů až po současnou podobu.


Následující příspěvky byly věnovány praktickému využití Idrisi pro nejrůznější projekty. Blok otevřel Ing. Petr Douda, který srovnával dva různé přístupy k algoritmu TIN pro tvorbu digitálních modelů terénu. Algoritmus Worcester je součástí Idrisi, Redlands pak produktů ESRI. Neuronové sítě v Idrisi pro mapování vývojových fází lesa použil Dr. Kamil Král a kol. Namísto obvyklého gridu pro mapování území využili metodu pohyblivého filtru. Její výsledky pak byly klasifikovány do jednotlivých fází vývoje lesa. Ing. Štěpán Malach účastníky seznámil se svými zkušenosti v použití LCM: Land Change Modeleru. Na území Biosférické rezervace Pálava provedl časovou analýzu změn a pokusil se ji i predikovat. Při předpovědích se však objevovala spousta problémů, na které Ing. Malach upozornil a nabídl možnost řešení. Závěrečný příspěvek semináře přednesl Ing. Tomáš Mikita. Věnoval se optimalizaci návrhu cyklostezky pomocí frikčních povrchů. Porovnával SW Idrisi a ArcGIS 9.3, přičemž v obou případech dospěl k téměř identickým výsledkům.

Naši slovenští kolegové se semináře sice nemohli účastnit až do konce, nicméně i tak prof. Tuček stihl pozvat přítomné na příští ročník, který bude organizovat TU vo Zvolene. Seminář tedy oficiálně ukončil Dr. Klimánek zhodnocením zajímavých příspěvků.

 

Můžete si stáhnout POZVÁNKU.

Program 10. Semináře uživatelů IDRISI v ČR a SR a workshopu Geoinformatika ve výuce (Brno 2009)
     
  Přednášející Téma
     
10:00 - 10:10 Klimánek, M. Zahájení semináře
     
10:10 - 10:30 Klimánek, M. Idrisi Taiga aneb co bude nového ve verzi 16
10:30 - 10:50 Majlingová, A. Earth Trend Modeler v Idrisi Taiga
10:50 - 11:10 Misáková, L. Segmentace a objektová klasifikace v nové verzi Idrisi Taiga
11:20 - 11:50 Tippner, A. Převody datových formátů GIS v Idrisi Taiga s použitím open source GDAL
     
11:50 - 12:50   Přestávka na oběd
     
12:50 - 13:10 Mikita, T. Porovnání návrhu stezky pro terénní cyklistiku s využitím frikčních povrchů v softwarech Idrisi Andes a ArcGIS 9.3
13:10 - 13:30 Král, K. Klasifikace vývojových stádií a fází přírodního lesa pomocí umělých neuronových sítí v programu IDRISI
13:30 - 13:50 Smreček, R. Analýza hyperspektrálných kriviek v prostredí Idrisi
13:50 - 14:10 Malach, Š Zkušenosti s Land Change Modelerem (LCM) při analýze a predikci změn ve využití půdy
14:10 - 14:30 Douda, P. TIN: Worcester versus Redlands
     
14:30 - 14:45 Tuček, J. Geoinformatika ve výuce na TU Zvolen - nový magisterský obor
14:45 - 15:00 Blišťan, P. Prví absolventi študijneho oboru GIS na Ústave geodézie, kartografie a GIS fakulty BERG - poznatky a skúsenosti
15:00 - 15:15 Sedlák, P. Systém Idrisi ve výuce geoinformačních technologií na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
15:15 - 15:30 Šímová, P. Vývoj výuky geoinformatiky na FŽP ČZU v Praze
15:30 - 15:45 Lukas, V. Geoinformatika ve výuce Precizního zemědělství na MZLU v Brně
15:45 - 16:00 Pechanec, V. Geoinformatika v roce 2009 na KGI UP Olomouc
16:00 - 16:15 Klimánek, M. Historie a současnost výuky GIS na LDF MZLU v Brně
     
16:15 - ??   Diskuse a závěr

 

Uvedené časy jsou orientační. Změna programu vyhrazena.


9. setkání uživatelů IDRISI v ČR a SR 2008


Setkání se uskutečnilo v pátek 28.3.2008 od 10 hod. na TU vo Zvolene.

Můžete si stáhnout pozvánku od našich kolegů ze Zvolena.


V úvodu všechny přítomné přivítal prof. Ján Tuček a vzpomněl, že v letošním roce je to právě deset let od doby, kdy se poprvé v roce 1998 uskutečnilo toto setkání (v roce 2003 se setkání nepodařilo zorganizovat). Dále zmínil přínos těchto setkání, zvláště jejich neformálnost a diskusi nad zajímavými příspěvky. Dr. Andrea Majlingová poté sdělila organizační záležitosti a uvedla, že pro letošní rok bylo setkání rozšířeno i na produkty ESRI (ArcGIS). Dr. Martin Klimánek vystoupil za partnerské IRC (Idrisi Resource Center) na MZLU v Brně a poté přednesl příspěvek na téma Podpora rozhodování (DSS) v GIS Idrisi Andes. Příspěvek byl zaměřen na prezentaci možností DSS v poslední verzi Idrisi a závěrem ukázal příklad, který řeší studenti v rámci cvičení z předmětu GIS na LDF MZLU v Brně. Dalším prezentujícím byla Ing. Lucie Misáková, rovněž z MZLU v Brně, která účastníky informovala o partnerské spolupráci s IRC v Toluce (Mexiko). Zmínila problematiku hydrologických aplikací v Idrisi, které jsou v Toluce vyvíjeny (pravděpodobně se objeví v nové verzi Idrisi) a dále svoji účast na projektu Red Lerma, který se zabývá znečištěním řeky Lermy. Třetím prezentujícím z ČR byla slečna Vilma Benešová z UP v Olomouci, která prezentovala (v autorském kolektivu s Dr. Vilémem Pechancem) využití nástroje Land Change Modeler (LCM) a modulů MARKOV, CA_MARKOV a GEOMOD pro zájmové území povodí říčky Trkmanky. Zmínila zejména analýzy změn krajiny, ale i problémy při zpracování dat v modulu LCM (vlastní data se nepodařilo zcela importovat). Dalším prezentujícím byl pan Maroš Sedliak z UMB v Banské Bystrici, který analyzoval změny sekundární krajinné struktury (člověkem ovlivněné) na území města Zvolen pomocí nástroje LCM a modulu MARKOV. Využil k tomu letecké snímky z let 1977 a 2004, přičemž použil SW ArcGIS, Idrisi a klasifikace snímků provedl v SW Definiens Prof. 5. Velmi zajímavým příspěvkem před přestávkou na oběd byl referát kolegy Petera Glončáka z TU Zvolen, který hodnotil přirozenost dřevinného složení (pro ekologickou stabilitu a přesné definování oblastí se změněnou dřevinnou skladbou). Popsal výsledky na 2 modelových územích, kde využil data o lesních typech, obrysovou mapu, databáze dřevinného složení a podrobné terénní mapování. Vytvořil tak model přirozeného dřevinného složení ve variantě do 60 let a nad 60 let a jejich odchylky od modelového minima a maxima se zohledněním minimálního areálu pro dřeviny (odchylky skutečného zastoupení od modelového). Těsně před přestávkou proběhla krátká diskuse, kdy prof. Tuček zhodnotil a vyzdvihl pedagogickou úroveň příspěvků a řada dalších prezentujících odpovídala na dotazy účastníků.

Odpolední program zahájila Ing. Elena Kondrlová z SPU v Nitre příspěvkem o aplikaci GIS při erozním ohrožení území. Za modelové území si vybrala povodí Širočina (106 km2), kde zmapovala krajinný pokryv povodí a využila univerzální rovnici ztráty půdy (USLE) pro zjištění eroze. Faktory rovnice stanovila na základě digitálního modelu terénu (DMT) a jeho derivátů a krajinného pokryvu, přičemž kvantifikovala ohrožení půd erozí do 5 kategorií. Poté kolega Ladislav Vizi z TU v Košiciach prezentoval příspěvek na téma Využití prostředí ArcGIS pro vizualizaci a kontrolu vstupů a výsledků geostatistického modelování v hornické geologii. Ing. Milan Drengubjak z TU Zvolen zaujal všechny přítomné příspěvkem na téma Využití Idrisi pro modelování hydrologických procesů v programu WASIM. Idrisi využil zejména pro přípravu vstupních grafických dat jako jsou DMT (sklony) a krajinný pokryv. V hydrologické problematice pokračoval i další prezentující, kterým byl Ing. Karol Šinka z SPU v Nitre. Tématem jeho příspěvku bylo využití nástroje HYDRO Tools 1.0 v ArcView GIS 3.x. Popsal aplikaci na teoretických datech a na modelovém reálném povodí. Kontrolu správnosti provedl zonální statistikou a testoval závislost výpočtů na sklonu a drsnosti povrchu.

Po krátké přestávce následoval třetí blok příspěvků, který zahájila Ing. Zuzana Mozoľová z firmy GITech s.r.o. se svou firemní prezentací o distribuci Idrisi pro Slovenskou a Polskou republiku, přičemž krátce popsala tento systém. Následoval Dr. Klimánek, který přednesl příspěvek (v autorském kolektivu s Ing. Tomášem Mikitou a Doc. Jaromírem Kolejkou) na téma Návrh optimalizace zpřístupnění lesních porostů poškozených větrnými polomy. Obsahem bylo využití SW ArcGIS pro analýzy ohrožení lesních porostů abiotickými škodlivými činiteli a optimalizace přibližovacích tras pro využití dřevní hmoty z takto poškozených porostů na modelovém území v NP Šumava. Příspěvek je součástí rozsáhlého projektu řešeného v rámci mezinárodní spolupráce na programu INTERREG IIIB CADSES, který se zabývá analýzou, hodnocením, kvantifikací a řešením přeshraničních environmentálních problémů. Dalšími prezentujícími byl Igor Gallay a Branislav Oláh z TU Zvolen. Kolega Gallay se soustředil na využití ArcView a Idrisi jako nástroje v krajinoekologickém výzkumu a výuce. Předvedl ukázky práce katedry – DMT a jeho deriváty, geologická a pedologická data v modelech pro hodnocení krajiny, vztahy mezi prvky v krajině, modely oslunění, srážek, odtoků a krajinné indexy. Kolega Oláh prezentoval časoprostorové analýzy na datových sadách vojenského mapování a časových řadách leteckých snímků, na kterých demonstroval vývoj osídlení, dostupnost krajiny a využívání různých forem lidských sídel, vývoj využití krajiny a paměť krajiny (abiotické vlastnosti – plochy se stálým využitím – potenciál krajiny k využití). Závěrem opět kolega Gallay zmínil analýzy zarůstání krajiny na modelovém příkladu v BR Poľana, kde v síti s hexagonální mřížkou zjišťovali zarůstání v závislosti na třídě dostupnosti od lidských sídel. Posledním příspěvkem bylo srovnání klasifikací družicového snímku v Idrisi Andes, který připravil prof. Vladimír Židek, ale pro jeho nepřítomnost jej prezentoval jeho kolega Dr. Klimánek.

Setkání uzavřel prof. Tuček, který jej zhodnotil jako velmi zajímavé a ocenil zejména příspěvky studentů, kteří se již takto prezentují na setkání uživatelů. Všechny přítomné pozval na další akce pořádané na TU Zvolen a obdobně i Dr. Klimánek pozval účastníky na oficiální desáté setkání v roce 2009 do Brna.

Další podrobnosti a prezentace účastníků můžete nalézt na stránkách SAGI.

Martin Klimánek, 03.04.2008

Ze setkání bylo také uveřejněno několik fotografií v galerii.


8. setkání uživatelů IDRISI v ČR a SR 2007


Setkání se uskutečnilo v pátek 9.3.2007 od 10 hod. na MZLU v Brně (Zemědělská 3, budova B - Lesnická a dřevařská fakulta, učebna B01). Místo setkání naleznete zde.

V rámci tohoto setkání proběhl i workshop "Aplikace geoinformatiky do výuky (transfer poznatků a zkušeností pedagogů z ČR a SR)". Obsahovou náplní workshopu bylo představení systému výuky geoinformatiky, její zařazení z hlediska studijního programu (předmět povinný, volitelný), počet studentů, diplomantů, doktorandů apod. Dále používaný software a případně i prezentace řešených projektů. Cílem potom byla výměna zkušeností s výukou geoinformatiky na jednotlivých školách, vzájemná informovanost a navázání užší spolupráce do budoucnosti (například pro podávání společných projektů).

Akce byla pořádána za spoluúčasti Technické univerzity vo Zvolene a Slovenské asociácie pre geoinformatiku.

Zde si můžete stáhnout celou pozvánku a zde si můžete stáhnout sborník [PDF 4,5MB].


10:00 - 10:10 Zahájení

10:10 - 10:30 Židek, V. (MZLU Brno): Neuronové klasifikátory v Idrisi Andes

10:30 - 10:50 Majlingová, A. (TU Zvolen): Analýza rizikových oblastí SR z hľadiska vzniku lesného požiaru

10:50 - 11:10 Šimonides, I. - Šinka, K. (SPU Nitra): Aplikácia metódy čísel odtokových kriviek (CN-metóda) v prostredí GIS

11:10 - 11:30 Misáková, L. (MZLU Brno): Land Change Modeler for Ecological Sustainability – nový komplexní nástroj v Idrisi Andes

11:30 - 11:50 Halabuk, A. (SAV Bratislava): Využitie prostredia IDRISI na tvorbu máp vhodnosti habitatov

11:50 - 12:10 Klimánek, M. (MZLU Brno): Možnosti digitálního modelování terénu v Idrisi

12:10 - 13:15 Přestávka na oběd

13:15 - 13:35 Krása, J. (ČVUT Praha): Využití Idrisi ve výuce a ve výzkumu eroze a transportu sedimentů

13:35 - 13:55 Kusendová, D. (UK Bratislava): Geoinformatika na vysokých školách v SR - vývojové trendy

13:55 - 14:15 Tuček, J. (TU Zvolen): Výuka geoinformatiky na TU vo Zvolene

14:15 - 14:35 Šimonides, I. (SPU Nitra): Výučba geografických informačných systémov na FZKI SPU Nitra

14:35 - 14:55 Sedlák, P. - Pechanec, V. (UP Olomouc): Materiály pro podporu systému Idrisi a výuka GIT na KGI PřF UP Olomouc

14:55 - 15:15 Šímová, P. (ČZU Praha): Výuka geoinformatiky na FLE ČZU v Praze

15:15 - 15:35 Súdolská, M. (UMB Banská Bystrica): Vyučovanie GIS na UMB a na stredných školách

15:35 - 15:55 Klimánek, M. a kol. (MZLU Brno): Současný stav a trendy ve výuce GIS na LDF MZLU v Brně

16:00 - 17:00(?) Diskuse a závěr


Uvedené časy jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena.

Program setkání je otevřen pro jakékoliv zájemce (není nutné se registrovat při pasivní účasti). V případě, že se dodatečně rozhodnete přednést příspěvek, obratem nás prosím informujte, abychom Vás mohli zařadit do programu. Zároveň prosíme přihlášené účastníky, aby si na setkání připravili prezentaci (PowerPoint, PDF) v délce cca 15-20 minut. Na učebně bude k dispozici PC (notebook) s datovým projektorem, případně i zpětný projektor a připojení k Internetu.


Jmenný seznam aktivních účastníků:

 • Mgr. Andrej Halabuk, Ph.D. (Slovenská akadémia vied, Ústav krajinnej ekológie)
 • Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformačních technologií)
 • Ing. Josef Krása, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství)
 • Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, Ph.D. (Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demogeografie)
 • Ing. Andrea Majlingová, Ph.D. (Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany)
 • Ing. Lucie Misáková (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformačních technologií)
 • Mgr. Vilém Pechanec, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky)
 • Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky)
 • Paedr. Miloslava Súdolská (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Doc. Ing. Ivan Šimonides, CSc. (Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav)
 • Ing. Karol Šinka (Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav)
 • Ing. Petra Šímová, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita Praha, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra biotechnických úprav krajiny)
 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie)
 • Prof. Ing. Vladimír Židek, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformačních technologií)

Ze setkání bylo také uveřejněno několik fotografií v naší galerii.


7. setkání uživatelů IDRISI v ČR a SR 2006


V pátek 17.3.2006 od 9.30 hod. proběhlo již 7. setkání uživatelů IDRISI v ČR a SR, tentokrát na TU vo Zvolene

 • Úvodní uvítání: Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – rektor TU vo Zvolene
 • Ing. Martin Klimánek (MZLU v Brně): Aplikační úlohy ve výuce GIS pro software Idrisi Kilimanjaro [PDF 1.2MB]
 • Ing. Martin Klimánek (MZLU v Brně): Idrisi Andes aneb co bude nového ve verzi 15.0 [PDF 2.6MB]
 • Mgr. Milan Koreň, Ph.D. (TU vo Zvolene): Cvičenia so systémom IDRISI 32
 • Mgr. Vilém Pechanec, Pd.D. (UP Olomouc): Dynamický model predikovaného vývoje krajiny v IDRISI
 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (TU vo Zvolene): Aktuálny stav a zámery vzdelávania v oblasti geoinformatiky na TU vo Zvolene
 • Ing. Andrea Majlingová (TU vo Zvolene): Identifikácia jednotlivých korún stromov z farebnej infračervenej leteckej snímky
 • Ing. Petr Suk (MZLU v Brně): Erozní analýzy pomocí RUSLE v IDRISI Kilimanjaro
 • Ing. Roman Sitko (TU vo Zvolene): Využitie nástrojov IDRISI 32 pre kontrolovanú klasifikáciu drevinového zloženia lesných porastov z družicovej snímky IKONOS
 • Diskuze a zhodnocení: Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – rektor TU vo Zvolene

6. setkání uživatelů IDRISI v ČR a SR 2005


V pátek 11.3.2005 od 10 hod. proběhlo 6. setkání uživatelů IDRISI v ČR a SR.

 • Kamil Král (AOPK ČR): Využití IDRISI pro zpracování časových sérií obrazových dat satelitu MODIS (studium fenologie vegetace v regionálním měřítku) PDF 3,5MB
 • Martin Kuna (Archeologický ústav AV ČR Praha): Modelování záplavového území v Idrisi PDF 2,0MB
 • Vladimír Židek (Ústav geoinformačních technologií LDF MZLU v Brně): Možnosti Idrisi při topografickém a hydrologickém modelování PDF 1,7MB
 • Jitka Jirsáková (Aquion): Hydrologická bilance Františkových lázní
 • Vilém Pechanec (CHKO Bílé Karpaty): Možnosti modelování povrchového odtoku v systémech IDRISI a ArcGIS-ESRI PDF 2,1MB
 • Martin Klimánek (Ústav geoinformačních technologií LDF MZLU v Brně):Ukázka aplikace mapové algebry při zjišťování potenciálních průměrných ročních teplot na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny PDF 2,5MB
 • Stanislav Šumbera (Ústav geoinformačních technologií LDF MZLU v Brně): Programování pro Idrisi Kilimanjaro PDF 168kB
 • Martin Klimánek (Ústav geoinformačních technologií LDF MZLU v Brně): Databázové nástroje v Idrisi Kilimanjaro na příkladu lesnické databáze PDF 2,9MB
 • Tomáš Mikita (Ústav geoinformačních technologií LDF MZLU v Brně): Transformace dat z GPS Trimble Recon do Idrisi Kilimanjaro PDF 373kB
 • Andrea Majlingová (TU Zvolen): Hodnotenie kvality a vhodnosti použitia DMT pre účely mapovania PDF 1,3MB
 • Tomáš Kučera (Ústav ekologie krajiny AV ČR): Modelování potenciální distribuce biotopů ČR 2: predikce a realita PDF 2,8MB
 • Vladimír Papaj: Vyuzitie IDRISI 32 ako OLE Automation Server - a PDF 591kB
 • Ján Tuček (TU Zvolen): Geoinformatics Application in Forest Fire Research (An Example of the Slovak Part of WARM Project) PDF 7,0MB

Ze setkání bylo také uveřejněno několik fotografií v naší galerii.