Idrisi Resource Center

IDRISI je rastrově orientovaný programový systém pro zpracování prostorových dat. Je vyvíjen v Clark Labs od roku 1987. Systém poskytuje profesionální a uživatelsky snadno ovladatelné nástroje pro zpracování a analýzu prostorových informací v rámci téměř 300 modulů. Významným prvkem systému je celé řešení ve standardní dodávce programu a není tedy zapotřebí dokupovat další extenze. Distributorem IDRISI v ČR je firma Aquion s.r.o.

Idrisi Resource Center (IRC) je program založený Clark Labs v roce 1995 pro podporu uživatelů IDRISI po celém světě. IRC slouží jako zdroj informací, kurzů a setkání uživatelů. Každé IRC funguje nezávisle. Ústav geoinformačních technologií LDF MENDELU v Brně je součástí IRC společně s TU vo Zvolene od roku 1997.

Na LDF MENDELU je systém IDRISI používán k výuce od roku 1996 a profesorem Vladimírem Židkem (1946 – 2010) byl vybrán pro svou pedagogickou hodnotu. Ta je dána především průhlednou metodickou strukturou systému. Jednotlivé operace jsou konstruovány jako samostatně spustitelné moduly (sdružené do nabídek), které je možné při řešení určité úlohy libovolně kombinovat. Tak lze porozumět celkové koncepci geoinformačního systému lépe, než by bylo možné v případech složitěji komponovaných komerčních systémů, které vykonávají řadu operací automatizovaně a nevyžadují od uživatele hlubší vhled. V počátcích výuky GIS bylo také vhodnější používat rastrová data, která zjednodušovala práci s prostorovou informací a nekladla takové nároky na topologii a moderní geodatabázovou strukturu jako nynější systémy. 

Název IDRISI je odvozený ze jména velmi významného muslimského kartografa, kterým byl ve své době Abu Abd Aláh Muhammad al-Idrísí al-Kurtubi al-Hasani al-Sabti (1100 – 1166). První 32-bitová verze pro Windows nesla jednoduché označení Idrisi32. V roce 2003 byla pak vydána již 14 verze tohoto systému, která nabídla vylepšené uživatelské prostředí a dostala název Kilimanjaro. Následovalo Idrisi 15 Andes (2006), které poprvé obsahovalo rozsáhlý nástroj pro časové a ekologické analýzy Land Change Modeler a poté Idrisi 16 Taiga (2009).

Aktuální verzí je IDRISI 17 Selva, které nabízí zejména:

  • komplexní funkce základních i pokročilých prostorových analýz, včetně analýz povrchů, podporu rozhodování a časové řady,
  • komplexní práci s obrazovými daty DPZ v podobě klasifikací, jejichž součástí jsou i umělé neuronové sítě a segmentace obrazu,
  • integrované modelovací prostředí Land Change Modeler (LCM) a Earth Trends Modeler (ETM), které jsou špičkovými nástroji v této oblasti (LCM je rovněž k dispozici jako extenze pro ESRI ArcGIS),
  • kompletní sadu dokumentace a návodů, včetně cvičných dat

V katalogu knihovny MENDELU je k dispozici tato literatura vztahující se k IDRISI:

  • MISÁKOVÁ, Lucie a Martin KLIMÁNEK. 10. seminář uživatelů IDRISI: sborník referátů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, 109 s. ISBN 978-80-7375-320-7.
  • WARNER, Timothy A. a David J. CAMPAGNA. Remote sensing with IDRISI Taiga: a beginner's guide. Hong Kong: GeoCarto, 2009, 297 s. ISBN 978-962-8226-27-6.
  • MISÁKOVÁ, Lucie a Martin KLIMÁNEK. 8. setkání uživatelů IDRISI: sborník referátů : 9. březen 2007. Vyd. 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007, 103 s. ISBN 978-80-7375-078-7.
  • ČEPICKÝ, Jáchym. Vytváření a analýza digitálních prostorových dat: (návody ke cvičením GIS). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005, 66 s. ISBN 80-7157-918-1.

Pro IDRISI Selva je k dispozici Service Update 17.02.