Doktorské studium

Doktorský studijní program APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA je zaměřen na tvůrčí uplatnění geoinformačních disciplín (ke kterým patří geoinformační systémy, dálkový průzkum Země, prostorové databáze, digitální modely terénu a jejich nástavby, globální polohové systémy apod.) ve sféře obnovitelných přírodních zdrojů (tj. v lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinném managementu) a ve sféře ekonomiky.

Podle klasifikace kmenových oborů vzdělání Českého statistického úřadu lze tento studijní program zařadit do kapitoly 3602V Geomatika.

Cílem tohoto celouniverzitního doktorského studijního programu je, aby úspěšný absolvent byl schopen samostatného i týmového tvůrčího využití moderních geoinformačních technologií (dále GIT) při vědecké práci i při aplikacích na všech úrovních managementu území.

Absolventi získají během studia komplexní přehled o  intenzivně se vyvíjející problematice aplikované geoinformatiky, se specializovanými dovednostmi ve sféře managementu krajiny a s alternativním zaměřením na lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinné plánování, a ekonomické aspekty hospodaření v území. Není opominut ani  krizový management, jehož úlohy do aplikované geoinformatiky typicky patří.

 

Vstupní požadavky pro přijímací řízení


Uchazeči o přijetí do doktorského studijního programu "Aplikovaná geoinformatika" musejí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu zakončené státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Další podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky z nezbytného rozsahu stanovených předmětů (geoinformatikakrajinná ekologie a informatika). Prostřednictvím přijímací zkoušky z odborných předmětů se ověřují znalosti příslušné odborné problematiky, předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci a také znalosti světových jazyků. Znalost prostorově orientovaných SW je přínosem, stejně jako obecný přehled v oblastech politiky v krajině a veřejné informatiky.

 

Forma studia


Doktorské studium je realizováno ve formě prezenčního nebo kombinovaného studia. Řádná délka studia je 3 roky.

 

Studijní předměty


Doktorský studijní program (DSP) je koncipován jako modulární. Dosavadní znalosti si studenti prohlubují samostatným studiem, konzultacemi s příslušným učitelem a prací v laboratoři i v terénu. Mimo modulární strukturu DPS stojí jazyková příprava.

Oborová rada


doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - LDF MENDELU v Brně (předseda)

prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. - LDF MENDELU v Brně

doc. Ing. Karel Drápela, CSc. - LDF MENDELU v Brně

doc. Dr. Ing. Jan Štykar - LDF MENDELU v Brně

prof. Ing. Jan Křen, CSc. - AF MENDELU v Brně

Ing. David Procházka, Ph.D. - PEF MENDELU v Brně

doc. Dr. Ing. Alena Salašová - ZF MENDELU v Brně

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. - PedF MU Brno

Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. - Geodis Brno, s.r.o.

doc. Ing. Petr Rapant, CSc. - VŠB-TU Ostrava

prof. Ing. Ján Tuček, CSc. - TU vo Zvolene

 

 

Školitelé

 

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - LDF MENDELU v Brně

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. - LDF MENDELU v Brně

Ing. Kamil Král, Ph.D. - LDF MENDELU v Brně

prof. Ing. Jan Křen, CSc. - AF MENDELU v Brně

Ing. David Procházka, Ph.D. - PEF MENDELU v Brně

doc. Dr. Ing. Jiří Rybička, CSc. - PEF MENDELU v Brně

doc. Dr. Ing. Alena Salašová - ZF MENDELU v Brně

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. - PedF MU Brno

 

 

Informace o přijímacím řízení a další dokumenty

viz www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/doktorske