Pozemkové úpravy a protierozní ochrana půdy

  1. Úvod do předmětu, náplň, cíle, organizace semestru, výukové materiály, cíle pozemkových úprav, legislativní ukotvení, přesnost katastrálních map, ISKN.
  2. Historický vývoj pozemkových úprav v ČR, pozemkové reformy do roku.
  3. Období po roce 1990 – třetí pozemková reforma, využití území ČR, vlastnická struktura půdy v ČR.
  4. Státní pozemkový úřad, etapy PÚ.
  5. Obvod a podklady pozemkových úprav.
  6. Zahájení řízení, geodetické prace při zpracování KPÚ.
  7. Plán společných zařízení, závěrečné jednání, rozhodnutí o KPÚ.
  8. Eroze, rozdělení, rozšíření v ČR.
  9. Erozní modely