Vyhodnocování leteckých a družicových snímků

Cvičení 1: Stručný úvod do dálkového průzkumu Země

  • elektromagnetické spektrum: regiony podle vlnové délky
  • spektrální chování objektů: signatura spektrální odrazivosti
  • analogová a digitální data: základní charakteristika
  • vlastnosti digitálního obrazového záznamu: rozlišovací schopnosti – prostorová, spektrální, radiometrická, časová
  • snímek panchromatický, multispektrální, hyperspektrální
  • georeferencování (korekce obrazu), ortofotomapa

Cvičení 2: Techniky zvýrazňování obrazu

  • radiometrická zvýraznění: histogram, LUT
  • spektrální zvýraznění: barevné kompozice

Cvičení 3: Úvod k metodám klasifikace obrazu

Cvičení 4: Vizuální interpretace snímků

Cvičení 5: Tvorba tématických map, základní kartografická pravidla